Vitajte na našom eshope! Sme jediným oficiálnym franchise partnerom Helly Hansen na Slovensku. Pri objednávkach nad 69 € doprava zadarmo! Osobné prevzatie na predajni v Bory Mall Bratislava.

Podmienky ochrany osobných údajov

I.
Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je JACHT s.r.o., IČO: 52 484 971, so sídlom Gorkého 10, 811 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 139450/B (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:

Adresa: Gorkého 10, 811 01 Bratislava

E-mail: info@helly.sk

Telefón: +421 911 975 100.

 1. Osobnými údajmi sa chápu všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, a to najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nevymenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.
Zdroje a kategórie spracúvaných údajov

 1. Správca spracúva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia objednávky:
  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Poštová a fakturačná adresa
  • Telefón.
 2. Správca spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zo zmlúv.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  • Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • Splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
  • Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných ponúk, správ a newslettrov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných ponúk, správ a newslettrov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s inými právnymi ustanoveniami v prípade, že neprišlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
 • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom: pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt); poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
 • Plnenie právnych povinností voči štátu,
 • Zasielanie obchodných ponúk, správ a realizácia ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • Po dobu nutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu).
 • Po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 5 rokov, pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodaní tovaru/služby/realizácii platby na základe zmluvy,
 • Zaisťujúce prevádzkovanie e-shopu a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • Zaisťujúce marketingové služby.
 1. Správca má v úmysle poskytovať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb a cloudových služieb a aplikácií, s ktorými správca pracuje. Tieto firmy v plnej miere rešpektujú a dodržiavajú GDPR.

VI.
Spracovatelia osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov je realizované správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracúvať aj títo spracovatelia:
 • poskytovateľ služby Mailchimp,
 • spoločnosť GLS slovakia,
 • Google pre analýzu správania sa návštevníkov,
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.

VI.
Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených GDPR máte
 • Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • Právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR v prípade, ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa môžete obrátiť na súd.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov, ktoré majú zabrániť akémukoľvek zneužitiu alebo neoprávnenému nakladaniu s osobnými údajmi.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba nim poverené osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrknutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrknutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky sú účinné dňom 19.04.2021